top of page

Privacy Policy & Cookies

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Bloem zkt Vaas, Kattestraat 18, 2811 Hombeek, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0678 574 386.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website Bloemzktvaas.com, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 - Algemeen

1.1.

Bloem zkt Vaas stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Bloem zkt Vaas.


Artikel 2 - Persoonsgegevens 

2.1. 

De persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie niet persoonlijk te identificeren informatie.Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met de website, geo-locatie en etc. worden bijgehouden door Google en aan Bloem zkt Vaas beschikbaar gesteld via Google Analytics. 

 • Categorie 2: bij het aanmaken van een account: jouw (geëncrypteerd) wachtwoord en e-mailadres (logingegevens).

 • Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het updaten van jouw e-mailprofiel: jouw e-mailadres en jouw e-mailvoorkeuren.

 • Categorie 4: via cookies: zie Artikel 8.

 • Categorie 5: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling: jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, jouw BTW-nummer, bijkomende lever- of facturatieadressen en betalingsgegevens.
   

2.2. 

Bloem zkt Vaas kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door gebruik van cookies (zie Artikel 8).

 • tijdens gebruik van de Website.

 

2.3. 

De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Artikel 8.


Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. 

Algemene doeleinden

Bloem zkt Vaas zal de bij jouw vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Bloem zkt Vaas om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Categorie 2: het beheer van jouw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

 • Categorie 3: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

 • Categorie 4: we gebruiken cookies om jou te identificeren als ingelogde gebruiker om je shopervaring te optimaliseren: Ze helpen ook bij een vlotte afhandeling van je bestelling. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. 

Direct Marketing en mededeling aan derden
Direct Marketing

Jouw persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Bloem zkt Vaas uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot producten en/of diensten van Bloem zkt Vaas. Bloem zkt Vaas kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Bloem zkt Vaas waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Bloem zkt Vaas geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Bloem zkt Vaas zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Bloem zkt Vaas jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar het is belangrijk om aan te geven dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Bloem zkt Vaas zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.


3.3. 

Wettelijke vereisten
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Bloem zkt Vaas jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Bloem zkt Vaas zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Bloem zkt Vaas en jou.

Jouw bestelgegevens worden voor boekhoudkundige redenen minimum 7 jaar bijgehouden. 

Artikel 5 - Jouw Rechten

5.1. 

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Bloem zkt Vaas van uw persoonsgegevens maakt.

5.2.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bloem zkt Vaas. Daarnaast heb je steeds het recht om Bloem zkt Vaas te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. 

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar joke@bloemzktvaas of per post naar Bloem zkt Vaas, Kattestraat 18, 2811 Hombeek, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. We doen er alles aan om jouw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op jouw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.

5.7.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

Bloem zkt Vaas heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Bloem zkt Vaas aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

 • Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 - Cookies

8.1. 

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Bloem zkt Vaas geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. 

8.2. 

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. 

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt volgende cookies:

A.    First – party en third – party cookies

First-party cookies zijn cookies die door ons geplaatst worden via de website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website. Als een gebruiker onze website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

B.    Functionele en niet-functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

C.    Permanente en Sessie cookies

Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.

Sessie cookies: deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je jouw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. 

8.4. 

Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze website vragen we je om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan op twee manieren onze cookies accepteren: klikken op de knop ‘Accepteer’ of gewoon verdersurfen op de website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) de website.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. ​

Artikel 10 - Aanvaarding

Door de website te bezoeken, bij het aanmaken van een account, je inschrijving op onze nieuwsbrief en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Bloem zkt Vaas jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact, hetzij per e-mail naar joke@bloemzktvaas of per post naar Bloem zkt Vaas, Kattestraat 18, 2811 Hombeek.

bottom of page