top of page

Algemene voorwaarden

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Intellectuele eigendom
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Eenmanszaak: Joke Rottiers (Bloem zkt Vaas)

Kattestraat 18

2811 Hombeek

België
 

E-mailadres: joke@bloemzktvaas.be
Telefoonnumer: 0487 164 504
Ondernemingsnummer: 0678 574 386

Bankrekeningnummer: BE37 9731 7846 9728

 

 

Artikel 2 – Definities en toepassing van de verkoopsvoorwaarden

1.      Hierna vermelde begrippen dienen in de verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

‘Klant‘: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bloem zkt Vaas in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. 

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

“Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een overeenkomst vormen.

‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de producten over te dragen aan de klant (verkoopovereenkomst). Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Bloem zkt Vaas en de klant. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen klant en Bloem zkt Vaas die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Bloem zkt Vaas behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.​

2.     Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

3.     Wij leveren in België en Nederland.  

4.     Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

5.     Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

6.     Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

1.     Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.     We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3.     Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met betaalkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden online betalingen via Bancontact/Maestro kaart. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4.     Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Belgische wetgeving heeft de Consument geen herroepingsrecht wanneer deze overgaat tot de aankoop van “goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid”. Bijgevolg kan de Consument die bij  Bloem zkt Vaas een boeket/abonnement aankoopt zijn aankoop niet annuleren. 

Voor de aankoop van overige goederen geldt het volgende:
De consument heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.

1.     Wil je het geleverde artikel niet behouden dan kan je overeenkomstig de Belgische wetgeving je bestelling binnen de 14 dagen retourneren, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering. Stuur ons het artikel dat je wilt retourneren onbeschadigd terug. De kosten voor verzending betaal je zelf. Is het artikel aangekomen, dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen op het door u opgegeven rekeningnummer. 

2.     Het artikel dat geleverd werd, is niet het artikel dat je besteld hebt. Dan kan je ons dit binnen 48 uur, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, melden per mail, via joke@bloemzktvaas.be.  Retourneer in dit geval de artikelen niet vooraleer je van ons bevestiging hebt gekregen. Je kunt dan het artikel retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief retourkosten terug.

3.     Heb je een beschadigd artikel ontvangen dan kan je ons binnen de 48 uur een mailtje sturen op joke@bloemzktvaas.be. Retourneer in dit geval het artikel niet vooraleer je van ons bevestiging hebt gekregen. Je kunt dan het artikel retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief verzendkosten terug. 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ……………………………………....herroep,

omwille van *

Recht op retour/geleverd artikel strookt niet met bestelling/beschadigd artikel

 

  • Besteld op

  • Naam

  • Adres  

  • Bankrekeningnummer

  • Datum

  • Handtekening
      (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel 5 - De prijs

1.     Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.     Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (bijv. voor een kaartje met boodschap) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

3.      Bloem zkt Vaas heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van je bestelling.

Artikel 6 - Betaling

1.     Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodule op onze website aanvaarden.

2.     Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

1.      De klant geniet geen wettelijke garantie op verbruiksgoederen. Bijgevolg kan de klant geen herstel eisen indien een geleverd bloemenboeket niet aan de verwachtingen voldoet. Wel ontvangen wij graag feedback wanneer een boeket zichtbaar niet in goede staat geleverd werd. Daarvoor stuur je een mail naar joke@bloemzktvaas.be  om eventuele gebreken onmiddellijk te melden. In onderling overleg met de klant zoekt Bloem zkt Vaas dan naar een oplossing.

 

2.     De wettelijke garantieplicht is wel van toepassing op alle andere producten die Bloem zkt Vaas aanbiedt of in de toekomst zal aanbieden. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

3.     Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. 

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. ​

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1.     Alle bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt. 
Bloemenabonnementen worden door de klant zelf afgehaald op de vooraf vastgelegde data.
Gereserveerde boeketten worden afgehaald of geleverd op een overeengekomen tijdstip tussen de klant en Bloem zkt Vaas.
Om de kwaliteit van de boeketten te kunnen garanderen is het in geval van afhaling de verantwoordelijkheid van de klant om deze zo snel mogelijk na het afgesproken tijdstip af te halen.
Voor alle overige goederen en diensten geeft de klant aan of er zelf wordt afgehaald of wordt geleverd door Bloem zkt Vaas. Bestellingen worden geleverd/verstuurd op/naar het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel in stock is, wordt het verstuurd naar jouw leveringsadres binnen 5 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt de klant persoonlijk op de hoogte gebracht van de stockbreuk.

2.      Leveringen gebeuren als volgt:

a. De klant dient aan te duiden op welk adres de bestelde producten te leveren zijn.
b. De leveringen worden uitgevoerd door bpost tijdens de werkuren. De klant aanvaardt dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. 
In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten met verdere informatie over de wijze waarop de bestelling kan worden ontvangen. Eventuele bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de klant.
Naar aanleiding van een niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
c. De levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de producten gaat over op de klant vanaf de ontvangst van de producten door de klant of de door hem aangewezen persoon.
d. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de klant, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de klant.

3.      Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

4.      Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden via joke@bloemzktvaas.be. Er wordt in overleg beslist of je het artikel kunt terugsturen. Je moet hiervoor het bijgeleverde “Modelfomulier voor herroeping” gebruiken. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

5.      Verzendkosten:

  • België: 6 euro met Bpost.

  • Nederland: 10 euro (afhalen in afhaalpunt).

 

Artikel  9 - Intellectuele eigendom

1.      Onze website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

2.      Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 - Overmacht

1.     In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2.     Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

1.     We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Eventuele klachten dienen uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk verstuurd te worden aan Bloem zkt Vaas op joke@bloemzktvaas.be, ten laatste binnen de drie kalenderdagen na levering of ophaling. Klachten worden binnen 7 dagen  behandeld.
Iedere klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het product naar Bloem zkt Vaas op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling.
Gelieve de producten terug te zenden naar Bloem zkt Vaas, indien mogelijk in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documenten en vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs.
De terugzending gebeurt steeds op risico van de klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Bloem zkt Vaas, voor zover de klant voldoet aan de garantievoorwaarden.

2.      Herstel
Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. 
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de klant gefactureerde bedrag.
Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Bloem zkt Vaas deze opnieuw aan de klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de klant. 

3.     Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

3.     Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

bottom of page